De grachtengordel 1613-1662

Stadsuitbreidingen in de zeventiende eeuw

Lees voor...

De Amsterdamse grachtengordel is op luchtfoto’s en kaarten onmiddellijk te herkennen dankzij de karakteristieke halfronde vorm van Herengracht, Keizersgracht en Prinsengracht in het centrum van de stad. De grachtengordel is een goed voorbeeld van een Hollandse stadsuitbreiding in de zeventiende eeuw. Door de vloedgolf van nieuwkomers werden de stadsbestuurders en stedelingen in het welvarende westen van de Republiek vanaf het einde van de zestiende eeuw geconfronteerd met overvolle steden, woningnood en ruimtegebrek. Een vergroting van de stedelijke ruimte was onvermijdelijk. Maar hoe moest zo’n stadsuitbreiding worden verwezenlijkt en wat moest voorop staan: nuttigheidsoverwegingen of esthetische uitgangspunten zoals die waren geformuleerd in de populaire traktaten over de ideale stad?

In Amsterdam was aan het einde van de zestiende eeuw een voorzichtig begin gemaakt met de vergroting van de stedelijke ruimte. De grote uitbreiding volgde pas vanaf 1613 toen de drie genoemde grachten tot aan de huidige Leidsegracht werden gegraven, een nieuw westelijk havengebied werd gerealiseerd door de aanleg van drie rechthoekige eilanden en ten westen van de grachten een nieuwe buurt werd ontwikkeld, de Jordaan. Dat gebeurde allemaal volgens een totaalplan, waarbij verschillende partijen betrokken waren: het stadsbestuur, de stadhouder, de Staten van Holland en de stadstimmerman Hendrick Jacobszoon Staets. Het betrof dan ook een groots project. Er moest grond worden onteigend, nieuwe verdedigingswerken worden aangelegd en geld worden vrijgemaakt om de onderneming te financieren.
In het plan waren nut en schoonheid gecombineerd. Waar mogelijk werd gebruik gemaakt van strakke geometrische vormen, waardoor de stadsuitbreiding opvalt door een consequente rechtlijnigheid. Daarnaast was er gestreefd naar een geografische scheiding van de verschillende stedelijke functies. De nieuwe Westelijke Eilanden boden vooral plaats aan werven en scheepvaartbedrijven, terwijl in de Jordaan ruimte was voor woningen en kleine bedrijven. De grachten hadden een exclusief residentiële functie. Er verrezen tal van ‘stadspaleisjes’ van rijke kooplieden, bankiers, stadsbestuurders en andere kapitaalkrachtige Amsterdammers.

In de jaren tussen 1656 en 1662 werden de grachten doorgetrokken, tot over de Amstel, waardoor het Amsterdamse centrum zijn huidige vorm kreeg. In de inrichting werd de lijn van de eerste fase voortgezet: nieuwe, nog mooiere en grotere grachtenpanden sierden dit nieuwe gedeelte. De Gouden Bocht van de Herengracht kan daardoor tot op de dag van vandaag gelden als een symbool van de rijkdom van de Gouden Eeuw.

Die Gouden Eeuw liep ten tijde van de laatste uitbreiding overigens al ten einde. De uitleg van 1662 bleek dan ook te optimistisch. Ten oosten van de Amstel bleef de nieuw gewonnen stedelijke ruimte tot ver in de negentiende eeuw opvallend leeg.

Tegenwoordig geldt de grachtengordel als een herkenbaar voorbeeld van typische Hollandse stedelijkheid. De kleinschaligheid, het water in de stad, de talloze fietsen, de levendige binnenstad, ziedaar de kenmerken van een echte Hollandse stad.


 • ca. 3000 voor Christus Hunebedden Vroege landbouwers  
 • 47-ca. 400 De Romeinse Limes Op de grens van de Romeinse wereld  
 • 658-739 Willibrord Verbreiding van het christendom  
 • 742-814 Karel de Grote Keizer van het Avondland  
 • ca. 1100 Hebban olla vogala Het Nederlands op schrift  
 • 1254-1296 Floris V Een Hollandse graaf en ontevreden edelen  
 • 1356-ca. 1450 De Hanze Handelssteden in de Lage Landen  
 • 1469?-1536 Erasmus Een internationaal humanist  
 • 1500-1558 Karel V De Nederlanden als bestuurlijke eenheid  
 • 1566 De Beeldenstorm Godsdienststrijd  
 • 1533-1584 Willem van Oranje Van rebelse edelman tot ‘vader des vaderlands’  
 • 1588-1795 De Republiek Een staatkundig unicum  
 • 1602-1799 De Verenigde Oostindische Compagnie Overzeese expansie  
 • 1612 De Beemster Nederland en het water  
 • 1613-1662 De grachtengordel Stadsuitbreidingen in de zeventiende eeuw  
 • 1583-1645 Hugo de Groot Pionier van het moderne volkenrecht  
 • 1637 De Statenbijbel Het boek der boeken  
 • 1606?-1669 Rembrandt De grote schilders  
 • 1662 De Atlas Major van Blaeu De wereld in kaart  
 • 1607-1676 Michiel de Ruyter Zeehelden en de brede armslag van de Republiek  
 • 1629-1695 Christiaan Huygens Wetenschap in de Gouden Eeuw  
 • 1632-1677 Spinoza Op zoek naar de waarheid  
 • ca. 1637-1863 Slavernij Mensenhandel en gedwongen arbeid in de Nieuwe Wereld  
 • 17e en 18e eeuw Buitenhuizen Rijk wonen buiten de stad  
 • 1744-1828 Eise Eisinga De Verlichting in Nederland  
 • 1780-1795 De patriotten Crisis in de Republiek  
 • 1769-1821 Napoleon Bonaparte De Franse tijd  
 • 1772-1843 Koning Willem I Het koninkrijk van Nederland en België  
 • 1839 De eerste spoorlijn De versnelling  
 • 1848 De Grondwet De belangrijkste wet van een staat  
 • 1860 Max Havelaar Aanklacht tegen wantoestanden in Indië  
 • 19e eeuw Verzet tegen kinderarbeid De werkplaats uit, de school in  
 • 1853-1890 Vincent van Gogh De moderne kunstenaar  
 • 1854-1929 Aletta Jacobs Vrouwenemancipatie  
 • 1914-1918 De Eerste Wereldoorlog Oorlog en neutraliteit  
 • 1917-1931 De Stijl Revolutie in vormgeving  
 • 1929-1940 De crisisjaren Samenleving in depressie  
 • 1940-1945 De Tweede Wereldoorlog Bezetting en bevrijding  
 • 1929-1945 Anne Frank Jodenvervolging  
 • 1945-1949 Indonesië Een kolonie vecht zich vrij  
 • 1886-1988 Willem Drees De verzorgingsstaat  
 • 1 februari 1953 De watersnood De dreiging van het water  
 • vanaf 1948 De televisie De doorbraak van een massamedium  
 • vanaf ca. 1880 Haven van Rotterdam Poort naar de wereld  
 • 1911-1995 Annie M.G. Schmidt Tegendraads in een burgerlijk land  
 • vanaf 1945 Suriname en de Nederlandse Antillen Dekolonisatie van de West  
 • 1995 Srebrenica De dilemma’s van vredeshandhaving  
 • vanaf 1945 Veelkleurig Nederland De multiculturele maatschappij  
 • 1959-2030? De gasbel Een eindige schat  
 • vanaf 1945 Europa Nederlanders en Europeanen  
officiële versie