Veelkleurig Nederland vanaf 1945

De multiculturele maatschappij

Lees voor...

Op 1 januari 2000 werd de twintigste eeuw geschiedenis en begon de eenentwintigste eeuw. Woonden er in 1900 nog ruim vijf miljoen mensen in Nederland, op nieuwjaarsdag 2000 waren dat er volgens het CBS 15.864.000. Van hen gingen 1.598.200 kinderen naar de basisschool.

Er zijn veel soorten basisscholen, ondermeer vanwege godsdienst en levensbeschouwing. Naast het openbaar onderwijs zijn er bijvoorbeeld protestants-christelijke, rooms-katholieke, joodse, islamitische, hindoeïstische, humanistische of antroposofische scholen. In principe is het leerplan er gelijk. De lessen over geloof en levensbeschouwing zijn echter anders. Omdat geloof ook betrokken kan zijn op kleding en omgangsvormen, op rituelen en religieuze feestdagen, kunnen scholen ook daarin verschillen ten opzichte van elkaar. Ouders kiezen om hun eigen redenen een school voor hun kind. De scholieren weten zelf als de beste op welk soort school ze zitten.

Diversiteit in het onderwijs, naar levensbeschouwing of onderwijsmethodes bestond de hele twintigste eeuw. De vrijheid van onderwijs staat in artikel 23 van de Grondwet, de gelijkstelling van bijzonder onderwijs aan openbaar onderwijs werd bevochten in wat de schoolstrijd werd genoemd. Die strijd was allang beslecht, en door de ontkerkelijking zelfs bijna vergeten, toen in 1988 en 1989 resp. de eerste hindoe en islamitische basisscholen werden opgericht.

De stichting van nieuwe scholen kwam voort uit veranderingen in de bevolkingssamenstelling. Na 1945 was Nederland een emigratieland, richting Australië, Canada, de Verenigde Staten of Zuid-Afrika, terwijl immigranten vooral uit voormalig Nederlands-Indië kwamen. Vanaf begin jaren zestig kwamen door een actief immigratiebeleid gastarbeiders uit landen als Italië, Spanje, Joegoslavië, Turkije en Marokko voor werk in de Nederlandse industrie. Hun familie volgde. Ook verleende Nederland, net als veel andere Europese landen, asiel aan politieke vluchtelingen, en hief het binnen Europa zijn grenzen op.

Hierdoor nam de diversiteit van de Nederlandse samenleving in korte tijd toe. Nog pas in 1955, bijvoorbeeld, werd in Den Haag de eerste moskee in Nederland gesticht, in 2000 kent Nederland net als bij het christendom, verschillende geloofsrichtingen binnen de islam en is de minaret een bekend stadsbeeld. Het is vooral rond de nieuwe islamitische scholen dat sinds het begin van de 21ste eeuw weer een soort schoolstrijd woedt. Die weerspiegelt het heftig politieke debat over de relatie tussen samenleving, cultuur en godsdienst, dat op tal van thema's wordt gevoerd: van grote internationale politieke issues tot problemen in het dagelijks leven. Steeds keert daarbij de vraag terug wat 'Nederlanderschap' eigenlijk inhoudt. Aan dat begrip zal ook de huidige generatie jonge veelkleurige Nederlanders die nu wordt opgeleid weer invulling geven.


 • ca. 3000 voor Christus Hunebedden Vroege landbouwers  
 • 47-ca. 400 De Romeinse Limes Op de grens van de Romeinse wereld  
 • 658-739 Willibrord Verbreiding van het christendom  
 • 742-814 Karel de Grote Keizer van het Avondland  
 • ca. 1100 Hebban olla vogala Het Nederlands op schrift  
 • 1254-1296 Floris V Een Hollandse graaf en ontevreden edelen  
 • 1356-ca. 1450 De Hanze Handelssteden in de Lage Landen  
 • 1469?-1536 Erasmus Een internationaal humanist  
 • 1500-1558 Karel V De Nederlanden als bestuurlijke eenheid  
 • 1566 De Beeldenstorm Godsdienststrijd  
 • 1533-1584 Willem van Oranje Van rebelse edelman tot ‘vader des vaderlands’  
 • 1588-1795 De Republiek Een staatkundig unicum  
 • 1602-1799 De Verenigde Oostindische Compagnie Overzeese expansie  
 • 1612 De Beemster Nederland en het water  
 • 1613-1662 De grachtengordel Stadsuitbreidingen in de zeventiende eeuw  
 • 1583-1645 Hugo de Groot Pionier van het moderne volkenrecht  
 • 1637 De Statenbijbel Het boek der boeken  
 • 1606?-1669 Rembrandt De grote schilders  
 • 1662 De Atlas Major van Blaeu De wereld in kaart  
 • 1607-1676 Michiel de Ruyter Zeehelden en de brede armslag van de Republiek  
 • 1629-1695 Christiaan Huygens Wetenschap in de Gouden Eeuw  
 • 1632-1677 Spinoza Op zoek naar de waarheid  
 • ca. 1637-1863 Slavernij Mensenhandel en gedwongen arbeid in de Nieuwe Wereld  
 • 17e en 18e eeuw Buitenhuizen Rijk wonen buiten de stad  
 • 1744-1828 Eise Eisinga De Verlichting in Nederland  
 • 1780-1795 De patriotten Crisis in de Republiek  
 • 1769-1821 Napoleon Bonaparte De Franse tijd  
 • 1772-1843 Koning Willem I Het koninkrijk van Nederland en België  
 • 1839 De eerste spoorlijn De versnelling  
 • 1848 De Grondwet De belangrijkste wet van een staat  
 • 1860 Max Havelaar Aanklacht tegen wantoestanden in Indië  
 • 19e eeuw Verzet tegen kinderarbeid De werkplaats uit, de school in  
 • 1853-1890 Vincent van Gogh De moderne kunstenaar  
 • 1854-1929 Aletta Jacobs Vrouwenemancipatie  
 • 1914-1918 De Eerste Wereldoorlog Oorlog en neutraliteit  
 • 1917-1931 De Stijl Revolutie in vormgeving  
 • 1929-1940 De crisisjaren Samenleving in depressie  
 • 1940-1945 De Tweede Wereldoorlog Bezetting en bevrijding  
 • 1929-1945 Anne Frank Jodenvervolging  
 • 1945-1949 Indonesië Een kolonie vecht zich vrij  
 • 1886-1988 Willem Drees De verzorgingsstaat  
 • 1 februari 1953 De watersnood De dreiging van het water  
 • vanaf 1948 De televisie De doorbraak van een massamedium  
 • vanaf ca. 1880 Haven van Rotterdam Poort naar de wereld  
 • 1911-1995 Annie M.G. Schmidt Tegendraads in een burgerlijk land  
 • vanaf 1945 Suriname en de Nederlandse Antillen Dekolonisatie van de West  
 • 1995 Srebrenica De dilemma’s van vredeshandhaving  
 • vanaf 1945 Veelkleurig Nederland De multiculturele maatschappij  
 • 1959-2030? De gasbel Een eindige schat  
 • vanaf 1945 Europa Nederlanders en Europeanen  
officiële versie