De gasbel 1959-2030?

Een eindige schat

Lees voor...

Het wordt wel de kurk genoemd waarop de Nederlandse economie en welvaart drijven: het enorme gasveld dat in 1959 werd ontdekt bij Slochteren in de provincie Groningen. Hier zou naar schatting meer dan 300 miljard kubieke meter gas in de grond zitten: de op één na grootste toen bekende gasvoorraad ter wereld. Inmiddels is bekend dat het om 2800 miljard kubieke meter gaat. Dankzij de vondst is Nederland gaandeweg helemaal op gas overgegaan. Bijna alle huishoudens gebruiken aardgas, meer dan tienduizend kassen en ongeveer vijfduizend bedrijven zijn op het aardgasnet aangesloten.

De zogenoemde gasbel is trouwens geen bel gas. Het gas zit in de poriën van het gesteente in de ondergrond. Het wordt van boven door een ondoorlatende gesteentelaag afgedekt, anders zou het allang in de lucht zijn verdwenen. Als het gas wordt gewonnen, blijft het gesteente waar het in zit gewoon op zijn plaats. Toch kunnen er bij grootschalige gaswinning lichte aardschokken voorkomen door verzakkingen in de ondergrond, en dat kan leiden tot scheuren in muren of wegen.
Voor de Nederlandse overheid is het aardgas een zeer belangrijke bron van inkomsten. De staat bezit een winstaandeel. Door de koppeling aan de olieprijs, die steeds verder stijgt, nemen de zogenaamde aardgasbaten voortdurend toe. De vraag is alleen hoe lang Nederland nog kan profiteren van deze natuurlijke energiebron. Volgens de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), die de gaswinning verzorgt, is er zeker nog genoeg reserve voor 25 jaar productie op hoog niveau. Toch denkt de NAM dat het geleidelijk aan moeilijker zal worden om aan alle verplichtingen te voldoen. Nederlandse én buitenlandse klanten moeten worden bediend, ook in perioden van piekvraag, terwijl de druk in het Slochterenveld al flink aan het afnemen is. De technische problemen om veel gas te blijven winnen uit het veld zullen steeds groter worden.

Niet voor niets wil de NAM graag meer nieuwe velden gaan exploiteren, ook onder de Waddenzee, iets waar sommige milieuorganisaties fel op tegen zijn. Hun bezwaren richten zich niet tegen gebruik van aardgas - het is immers een schone brandstof - maar tegen rustverstoring, horizonvervuiling en vooral bodemdaling in Nederlands belangrijkste natuurgebied, de Waddenzee. De belangrijke belangenbehartiger van het gebied, de Waddenvereniging, heeft inmiddels ingestemd met exploitatie, mits dat onder strenge voorwaarden gebeurt.

Toekomstige generaties zullen moeilijke politieke keuzes moeten maken. Kan Nederland het ook stellen zonder gasinkomsten? Kan het land, als de nood aan de man komt, overschakelen op andere energiebronnen? Moet Nederland meer buitenlands gas invoeren en dat opslaan in onze gasvelden? En wat betreft de Waddenzee: gaat natuurbeheer boven economisch gewin, zijn de gasinkomsten belangrijker dan het milieu, of zijn milieukwaliteit en gaswinning op aanvaardbare manier te verenigen?


 • ca. 3000 voor Christus Hunebedden Vroege landbouwers  
 • 47-ca. 400 De Romeinse Limes Op de grens van de Romeinse wereld  
 • 658-739 Willibrord Verbreiding van het christendom  
 • 742-814 Karel de Grote Keizer van het Avondland  
 • ca. 1100 Hebban olla vogala Het Nederlands op schrift  
 • 1254-1296 Floris V Een Hollandse graaf en ontevreden edelen  
 • 1356-ca. 1450 De Hanze Handelssteden in de Lage Landen  
 • 1469?-1536 Erasmus Een internationaal humanist  
 • 1500-1558 Karel V De Nederlanden als bestuurlijke eenheid  
 • 1566 De Beeldenstorm Godsdienststrijd  
 • 1533-1584 Willem van Oranje Van rebelse edelman tot ‘vader des vaderlands’  
 • 1588-1795 De Republiek Een staatkundig unicum  
 • 1602-1799 De Verenigde Oostindische Compagnie Overzeese expansie  
 • 1612 De Beemster Nederland en het water  
 • 1613-1662 De grachtengordel Stadsuitbreidingen in de zeventiende eeuw  
 • 1583-1645 Hugo de Groot Pionier van het moderne volkenrecht  
 • 1637 De Statenbijbel Het boek der boeken  
 • 1606?-1669 Rembrandt De grote schilders  
 • 1662 De Atlas Major van Blaeu De wereld in kaart  
 • 1607-1676 Michiel de Ruyter Zeehelden en de brede armslag van de Republiek  
 • 1629-1695 Christiaan Huygens Wetenschap in de Gouden Eeuw  
 • 1632-1677 Spinoza Op zoek naar de waarheid  
 • ca. 1637-1863 Slavernij Mensenhandel en gedwongen arbeid in de Nieuwe Wereld  
 • 17e en 18e eeuw Buitenhuizen Rijk wonen buiten de stad  
 • 1744-1828 Eise Eisinga De Verlichting in Nederland  
 • 1780-1795 De patriotten Crisis in de Republiek  
 • 1769-1821 Napoleon Bonaparte De Franse tijd  
 • 1772-1843 Koning Willem I Het koninkrijk van Nederland en België  
 • 1839 De eerste spoorlijn De versnelling  
 • 1848 De Grondwet De belangrijkste wet van een staat  
 • 1860 Max Havelaar Aanklacht tegen wantoestanden in Indië  
 • 19e eeuw Verzet tegen kinderarbeid De werkplaats uit, de school in  
 • 1853-1890 Vincent van Gogh De moderne kunstenaar  
 • 1854-1929 Aletta Jacobs Vrouwenemancipatie  
 • 1914-1918 De Eerste Wereldoorlog Oorlog en neutraliteit  
 • 1917-1931 De Stijl Revolutie in vormgeving  
 • 1929-1940 De crisisjaren Samenleving in depressie  
 • 1940-1945 De Tweede Wereldoorlog Bezetting en bevrijding  
 • 1929-1945 Anne Frank Jodenvervolging  
 • 1945-1949 Indonesië Een kolonie vecht zich vrij  
 • 1886-1988 Willem Drees De verzorgingsstaat  
 • 1 februari 1953 De watersnood De dreiging van het water  
 • vanaf 1948 De televisie De doorbraak van een massamedium  
 • vanaf ca. 1880 Haven van Rotterdam Poort naar de wereld  
 • 1911-1995 Annie M.G. Schmidt Tegendraads in een burgerlijk land  
 • vanaf 1945 Suriname en de Nederlandse Antillen Dekolonisatie van de West  
 • 1995 Srebrenica De dilemma’s van vredeshandhaving  
 • vanaf 1945 Veelkleurig Nederland De multiculturele maatschappij  
 • 1959-2030? De gasbel Een eindige schat  
 • vanaf 1945 Europa Nederlanders en Europeanen  
officiële versie