NIEUW! Maak in een handomdraai je eigen Canon.

Over Mijn Canon

De Storm

Een webquest over de watersnoodramp en zeespiegelstijging

De watersnood

Leerdoelen

  • De leerlingen nemen kennis van de watersnoodramp 1953
  • De leerlingen nemen kennis van andere grote overstromingen, het klimaat, klimaatverandering en zeespiegelstijging
  • De leerlingen krijgen inzicht in de waterhuishouding van een land of regio
  • De leerlingen vormen een mening over 'leven met water'

Benodigde voorkennis

-

Randvoorwaarden

  • Computers met internet
  • DVD van de film De Storm (2009)

Beoordeling

Bij de beoordeling wordt uitgegaan van het verslag als eindproduct. Op de site van de webquest vindt u een uitgebreid beoordelingsschema.

Lesactiviteiten

  • De leerlingen kiezen de onderwerpen binnen het thema waarover ze meer willen weten;
  • De leerlingen zouden informatie over de onderwerpen en verzamelen en ordenen die informatie;
  • De leerlingen bedenken een onderzoeksvraag of probleemstelling;
  • De leerlingen werken de informatie uit tot een eindproduct en geven antwoord op hun onderzoeksvraag.

Link naar de les

U vindt de les op http://www.webquestdestorm.nl/gs/inleiding.html