NIEUW! Maak in een handomdraai je eigen Canon.

Over Mijn Canon

Didactiek primair onderwijs

Is mijn school canonproof?

Onderstaande checklist kan behulpzaam zijn bij het invoeren van de canon van Nederland in het curriculum van uw school.

 • Bestel een voordelig schoolpakket wandkaarten om permanent op te hangen in de groepen 5 t/m 8;
 • Doe de methodecheck om te zien welke vensters in uw geschiedenismethode al aan bod komen;
 • Verzamel lesuitwerkingen en lesondersteunend materiaal voor de vensters die niet (voldoende) in de methodes aan bod komen;
 • Inventariseer excursiemogelijkheden en benader erfgoedinstellingen om u te ondersteunen;
 • Ga met uw collega's om de tafel om afspraken te maken over verdeling van vensters over de leerjaren en vakken, over werkvormen en excursies, etc.;
 • Overweeg een nascholingscursus zoals aangeboden vanaf oktober 2009 (nadere informatie volgt via deze website);
 • Abonneer u op de nieuwsbrief voor het laatste nieuws over de canon.

Canon en de kerndoelen

De canon van Nederland sluit aan bij kerndoel 53 PO: "De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis en kunnen die voorbeeldmatig verbinden met de wereldgeschiedenis." De canon is een vakoverstijgend concept en de vijftig vensters hoeven dus niet allemaal bij het vak geschiedenis aan de orde te komen. Het schoolvakfilter geeft aan hoe de vensters over de verschillende vakken verdeeld kunnen worden.

De canon is niet bedoeld als een compleet curriculum. Het is een deel van de leerstof die in basisonderwijs en voortgezet onderwijs aan de orde zou moeten komen bij schoolvakken als geschiedenis, aardrijkskunde, Nederlands, kunstvakken en levensbeschouwelijke vakken. De SLO heeft hiervoor een leerplan ontwikkeld.
Vanuit de tijdvakken bezien, kunnen de vijftig vensters dienst doen als concretisering van een belangrijk aantal van de kenmerkende aspecten.
Met behulp van de hoofdlijnen van de canon is het mogelijk samenhang aan te brengen in de vijftig vensters en de relevantie van deze items te onderstrepen. De hoofdlijnen zijn daarbij bedoeld als hulpmiddel.

Verwijzingen bij de canon als geheel

Jeugdboeken

Boeken geënt op de canon van Nederland

 • Gerben G. Hellinga, Geschiedenis van Nederland. De canon van ons vaderlands verleden. Zutphen: Walburg Pers, 2007.
 • Han van der Horst, Een bijzonder land. Het grote verhaal van de vaderlandse geschiedenis. Amsterdam: Bert Bakker, 2008.
 • Theo Koops, Jan Willem Bultje, Henk Frijters, De canon. Wat elke Nederlander weten moet. Antwerpen/Apeldoorn: Garant, 2008.
 • Nederland van toen tot nu. Geschiedenis in gewone taal. Amsterdam: Eenvoudig Communiceren, 2009.
 • Jan van Reenen, Vensters vol verhalen. De canon van Nederland. Apeldoorn: De Banier, 2009.

Achtergrondliteratuur

 • R. de Bruijn en M. Bosua, Geschiedenis geven. Praktische vakdidactiek voor het basisonderwijs. Assen: Van Gorcum, 2005.
 • Cees van der Kooij, Verleden, heden, toekomst. (2 delen) Groningen: Wolters-Noordhoff, 2006.
 • Aat van der Harst, Bas van den Berg, Cocky Fortuin-van der Spek, Verhalen verbinden. Ruimte voor vertellen op school. Amersfoort: CPW, 2007.
 • Geert Mak, Ooggetuigen van de vaderlandse geschiedenis in ruim honderd reportages. Amsterdam: Bert Bakker, 20e herz.dr. 2007.
 • H.L. Wesseling red., Plaatsen van herinnering. (4 delen) Amsterdam: Bert Bakker, 2005-2007.

Websites