NIEUW! Maak in een handomdraai je eigen Canon.

Over Mijn Canon

Opdracht

De Canon van Nederland is tussen 2005 en 2007 samengesteld door de commissie Van Oostrom. Een van de adviezen van deze commissie was om de Canon eens in de zoveel tijd goed tegen het licht te houden: "Het is geen in beton gegoten canon. En net zoals het wegennet, moet ook de canon voortdurend worden onderhouden."

prof. dr. James Kennedy
Op 31 mei 2019 heeft de minister van OCW de herijking van de Canon officieel in gang gezet door prof. dr. James Kennedy te benoemen als voorzitter van de commissie Herijking Canon van Nederland. 

Volgens het instellingsbesluit van de minister van OCW heeft de commissie tot taak:

  • voorstellen te doen voor selectie van vensters en basisteksten voor de vensters van de canon,

  • desgevraagd advies te geven over de plek van de canon in het curriculum,

  • aandacht te hebben voor samenhang tussen de herijkte canon en het onderzoek naar het te ontwikkelen historische referentiekader, en

  • voorstellen te doen voor frequentie van evaluatie en herijking van de canon.

De commissie is gevraagd haar werkzaamheden af te ronden voor 1 april 2020.

 

Navigatie - Herijking Canon van Nederland